Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Obory

Učební obor 29-51-E/01

Potravinářská výroba - Cukrářská výroba

Profil absolventa: Orientuje se ve skladování surovin s pomocných látek, je nápomocen při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulací se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, spolupracuje při jejich hodnocení, balení a expedici. Zvládne základní technologické postupy při výrobě těst, hmot, náplní, polev a cukrářských výrobků. Dodržuje hygienická pravidla při skladování surovin, při výrobě, expedici a dopravě výrobků k prodeji. Zná obsluhu, základní hygienickou údržbu strojů a zařízení v cukrářské výrobě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

Vyučovací předměty: technologie, odborné kreslení, tělesná výchova, matematika, suroviny a výživa, český jazyk a literatura, finanční gramotnost, občanská výchova, informační a komunikační technologie a odborný výcvik.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských, zejména cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva, dokáže zpracovávat základní suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem cukrářských výrobků. Bude připraven k zapojení se na trh práce.

Učební obor 41-52-E/01

Zahradnické práce

Školní vzdělávací program – Květinářské a aranžérské práce

Název: Estetikou k budoucnosti

Profil absolventa: Přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí, orientuje se v sadovnické projektové dokumentaci, rozmnožuje, pěstuje a ošetřuje jednotlivé druhy rostlinného materiálu s následnou expedicí do prodejen, připravuje se na vazbu a aranžování květin spojenou s výstavnictvím, vykonává jednoduché práce v květinářské tvorbě a při vázání a aranžování květin, provádí jednotlivé vazačské a aranžérské práce – výroba věnců, vazba volně vázaných či vypichovaných kytic, aranžování misek, váz, košů, příležitostná vazba, získává vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, zákazníky.

Vyučovací předměty: český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, tělesná výchova, základy botaniky, základy zahradnické výroby, ekologie, estetická výchova, kreslení a modelování, vazačství a aranžování, květinářství a odborný výcvik

Uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní v zahradnictví – v pěstitelských, květinářských, vazačských a aranžérských podnicích.

Do tříletých oboru vzdělání střední školy přijímáme absolventy ZŠ a ZŠ praktické na základě podané přihlášky ke vzdělávání a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Absolventi získají po vykonání závěrečné zkoušky – závěrečné vysvědčení a výuční list.

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Profil absolventa: Praktická škola je určena pro absolventy základních škol praktických, škol speciálních a dále pro žáky ze základních škol s nedokončeným vzděláním na Základní škole Praktické a mohou být přijati i žáci s těžším zdravotním postižením. Po vykonání závěrečné zkoušky získají absolventi závěrečné vysvědčení. Studium je zaměřeno na získávání a prohlubování praktických dovedností.

Děvčata se připravují na péči o rodinu a vedení domácnosti, získávají základní dovednosti potřebné při přípravě stravy a učí se zásadám správného stolování, získávají základní poznatky z oblasti textilních materiálů, jejich oprav a údržby.

Chlapci se učí drobnou domácí údržbu, udržování veřejných prostranství a provádějí údržbu zahradní techniky, včetně ošetřování nářadí a jednoduchých demontážních prací.